SIGMA INSURANCE BROKERS LTD

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η SIGMA INSURANCE BROKERS, είναι Ασφαλιστικό πρακτορείο το οποίο έχει ως αποστολή την διαμεσολάβηση ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο πελάτη και την εκάστοτε Ασφαλιστική εταιρεία.
Ως ιδιοκτήτης οιοδήποτε τύπου σκάφους, έχετε ανάγκη να ενημερωθείτε για τις εναλλακτικές ασφαλιστικές προτάσεις για την κάλυψη της περιουσία σας και φυσικά να γνωρίζετε το κόστος της κάθε μιας από αυτές. Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, ερχόμαστε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη αυτή, ερευνώντας και αξιολογώντας τις εναλλακτικές προτάσεις στον χώρο της εγχώριας και Ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς σκαφών, ώστε να σας προτείνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες καλύψεων, προσφέροντας ταυτόχρονα την πιο ουσιαστική και συμφέρουσα ασφαλιστική κάλυψη.

H SIGMA INSURANCE BROKERS ΕΠΕ, σε συνεργασία με την ALLIANZ HELLAS εκδίδει ένα πολύ εξειδικευμένο συμβόλαιο βάσει των Γενικών όρων ασφάλισης INSTITUTE YACHT CLAUSES (I.Y.C.) 1/11/85 των LLOYD’S, για σκάφη είτε ιδιωτικά είτε επαγγελματικά με πλήρωμα, που εξασφαλίζει μεταξύ άλλων «το προνόμιο» της ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ αποζημίωσης, σε περίπτωση ολικής απώλειας και ξεχωριστή αποζημίωση για διάσωση, ρυμούλκηση και απομάκρυνση ναυαγίου οριοθετώντας ένα ποσό ανάλογα του μεγέθους του σκάφους. 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι σημαντικότεροι όροι αλλά και τα οφέλη που θα πρέπει να λαμβάνει ο ασφαλιζόμενος υπόψη:  

HULL & MACHINERY

AGREED VALUE
Η κάλυψη αφορά σε όλα τα σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά.  Ως ασφαλιζόμενο αντικείμενο είναι το σκάφος, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών, του εξοπλισμού και των συνδέσεών του, το οποίο καλύπτεται με Συμφωνημένη Συνολική Ασφαλιζόμενη Αξία (Agreed Value) σε περίπτωση ολικής καταστροφής καθώς και έναντι πρώτου κινδύνου όπως για παράδειγμα πυρκαγιά,  κλοπή, βύθιση, πρόσκρουση, προσάραξη κλπ.

ΕΞΟΔΑ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Σε περίπτωση ναυαγίου τα έξοδα ρυμούλκησης ή ανέλκυσης του σκάφους είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό το οποίο οι περισσότερες Ελληνικές εταιρείες το αφαιρούν από την ολική αποζημίωση του σκάφους.   Σε αντίθεση με αυτή την τακτική, στο προνομιακό συμβόλαιο της SIGMA αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό το οποίο ορίζεται βάσει του μεγέθους και είναι ξεχωριστό από την ασφαλιζόμενη αξία του σκάφους.

MACHINERY DAMAGE EXTENTION CLAUSE (MDEC)
Σημαντικότατος όρος αλλά και όφελος στις καλύψεις που προσφέρονται είναι η κάλυψη Επέκτασης Μηχανικών Βλαβών, Machinery Damage Extension Clause (MDEC) που αφορά σε βλάβες που προέρχονται από:
    1. Ελάττωμα Εργοστασίου
    2. Αμέλεια τρίτου
    3. Κακοκαιρία
Για να ισχύει η κάλυψη αυτή θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από τον μηχανικό ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή των μηχανών. 

ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΞΟΝΑ-ΠΡΟΠΕΛΑ
Άλλος ένας σημαντικός όρος καλύψεων αφορά στα αξονικά και στις προπέλες μηχανοκίνητων σκαφών που ξεπερνούν σε ταχύτητα τα 17knots (κόμβους).  Εάν στο συμβόλαιο σας έχει διαγραφεί μόνο ο όρος 19.3.2, όπως συνηθίζεται από κάποιες εταιρείες, τότε η κάλυψη περιορίζεται σε ζημιές που προέρχονται από χτύπημα σε ντόκο,  προβλήτα ή πρόσκρουση με άλλο σκάφος.  Διαγράφοντας όμως ολόκληρο τον όρο 19.3 από τους Γενικούς όρους I.Y.C. 1/11/85 καλύπτονται ο άξονας και η προπέλα του σκάφους από ζημιά ή χτύπημα που προήλθε από πρόσκρουση, προσάραξη ή και μπλέξιμο με σκοινιά, σακούλες ή κάβους. 

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ (MISAPPROPRIATION)
Γενικότερα στην Ελληνική αγορά η κάλυψη αυτή δεν προσφέρεται καθόλου ή αν προσφέρεται τότε αφορά σε ποσοστό της αξίας του ασφαλιζόμενου σκάφους και με ανώτατο όριο αποζημίωσης. 
Στη SIGMA η Υπεξαίρεση του σκάφους αφορά στα επαγγελματικά σκάφη χωρίς πλήρωμα (BAREBOAT) και καλύπτει τον κίνδυνο όταν ο ενοικιαστής του σκάφους δεν επιστρέφει το σκάφος μετά το πέρας του Ναυλοσυμφώνου του.  Αυτός ο κίνδυνος δεν θεωρείται κλοπή, αλλά υπεξαίρεση και το συμβόλαιο της SIGMA καλύπτει το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας του σκάφους. 
Σε ότι αφορά στην κλοπή, το σκάφος δεν καλύπτεται, εφόσον δεν βρίσκεται σε μαρίνα, λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο. Επιπλέον η κάλυψη δεν ισχύει εάν είναι εγκαταλελειμμένο σε ερημικό κόλπο ή σε μη επαγγελματικό φυλασσόμενο πάρκινγκ. (πχ. Σε πεζοδρόμιο ή ανοιχτό οικόπεδο)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
Πέρα των Γενικών όρων ασφάλισης I.Y.C. 1/11/85 των LLOYD’S σε περίπτωση ασφάλισης μεγάλων σκαφών, MEGA ή SUPER YACHTS, αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή αγορά και στην Αγγλία, προτείνοντας συμβόλαιο που βασίζεται συνήθως στους όρους AMERICAN YACHT FORM R12.

Επιπλέον των παραπάνω, και ανάλογα με την περίπτωση, προσφέρονται και συμβόλαια ασφάλισης, κυρίως από Γερμανικές εταιρείες, που βασίζονται σε δικούς τους όρους.  Με αυτό τον τρόπο, διαφοροποιούνται από τα προηγουμένως αναφερόμενα συμβόλαια, προσφέροντας επιπλέον καλύψεις όπως:
    • Μεταφορά του σκάφους από το Ναυπηγείο του εξωτερικού προς την Ελλάδα,  είτε οδικώς, είτε με πλοίο, είτε δια ιδίων μέσων, χωρίς επιπλέον χρέωση ασφαλίστρων
    •  Έξοδα απομάκρυνσης ναυαγίου με ποσό ανεξάρτητα από την ασφαλιζόμενη αξία του σκάφους και χωρίς όριο. 
    • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους πέρα από τα όρια που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία με ανώτατο όριο τα €10,000,000 ανά συμβάν.
    • Κάλυψη υπεξαίρεσης για το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας
    • Κάλυψη Απώλειας Ναύλου

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (THIRD PARTY LIABILITY)

Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας (4926/20-04-2022) η κάλυψη έναντι Αστικής Ευθύνης Προς Τρίτους, καλύπτει το σκάφος μόνο όσο αυτό βρίσκεται εντός της θάλασσας ενώ το όριο κάλυψης ανέρχεται συνολικά στο ποσό του €1,000,000/ατύχημα, συνολικά των €3,000,000/ασφαλιστική περίοδο και οριοθετείται ως εξής:
Α) Θάνατο/Σωματικές Βλάβες:  € 150,000/επιβάτη με ανώτατο όριο € 700,000/ατύχημα - €2,100,000/ασφαλιστική περίοδο
Β) Υλικές Ζημίες: € 150,000/ανά ατύχημα - € 450,000/ασφαλιστική περίοδο 
Γ) Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης: € 150,000/ανά ατύχημα - € 450,000/ασφαλιστική περίοδο

Ως εκ τούτου η SIGMA INSURANCE BROKERS ΕΠΕ, για την πληρέστερη κάλυψη του ιδιοκτήτη έναντι τρίτων, η προνομιακή κάλυψη που προτείνουμε πέρα από την υποχρεωτική βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, είναι τουλάχιστον το όριο του €1,000,000/ συμβάν να είναι βάσει του όρου 11 (Clause 11 of I.Y,C) δηλαδή χωρίς περιοριστικά όρια και θα καλύπτει τον ιδιοκτήτη σε κάθε περίπτωση, είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά (καρνάγιο κλπ) 

Εναλλακτικά σε συνεργασία με τις εταιρείες της Γερμανίας μπορούμε να προσφέρουμε επιπλέον κάλυψη έως €10,000,000 ως απλή Αστική Ευθύνη ή στη περίπτωση μεγαλύτερων σκαφών προσφέρεται κάλυψη Αστικής Ευθύνης και πληρώματος μέσω P&I club με ανώτατο όριο κάλυψης έως US$1,000,000,000.
 
Αυτά και πολλά άλλα, είναι που θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ασφαλίζοντας το σκάφος του.  Για αυτό και εμείς, με την εμπειρία μας από το 1989 στις ασφάλειες σκαφών, προσφέρουμε αποκλειστικές παροχές και προνόμια και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες και να αναλύσουμε όλες τις απορίες σας που αφορούν στην ασφάλιση του σκάφους σας. 

Η SIGMA INSURANCE BROKERS, καλύπτει όλους τους τύπους σκαφών όπως Mega yachts, Motor yachts, Sailing yachts, Monohull / Catamaran, RIBs, Jet skis, Αλιευτικά στους κάτωθι τομείς:

    • Hull & Machinery: Private pleasure, Crewed or skipper charter & Bareboat charter. 
    • Protection and Indemnity (P&I CLUB)
    • Υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης (Third Party Liability)
    • Crew Insurance
    • Skippers Liability
    • Απώλειας Ναύλου (Loss of Hire)
    • Ασφάλιση Εγγύησης (Charter guarantee)
    • Ασφάλιση Εφοπλισμένου σκάφους (ship-owner management) 
    • Μεταφοράς σκάφους (transfers)
    • Μεθόρμισης (personal accidents)
    • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Εταιρειών Διαχείρισης Σκαφών (Professional Liability for Charter companies) 

Σκάφος με Καμπίνα | Σκάφος Ψαρέμα | Αξεσουάρ Σκαφών Μεταχειρισμένα | Ασφάλιση Φουσκωτού Σκάφους


Η SIGMA INSURANCE BROKERS, είναι Πιστοποιημένο Ασφαλιστικό Πρακτορείο, εγγεγραμμένο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με Αριθμό Μητρώου 351088/487, ΓΕΜΗ 133483601000 και διατηρεί συμβόλαιο επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης βάσει Ν.4583/2018 άρθρο 21.

Επικοινωνήστε μαζί μας


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες